Docker Nedir ? Docker Kurulumu ve Konfigürasyonu Nasıl Yapılır?

Docker’ın avantajları

  • Kullanımı kolay
  • Esneklik
  • İzole ortam sağlar
  • Yazılım tanımlı ağı destekler
  • Hızlı dağıtım
  • Güvenlik

Docker Kurulumu Ve Kullanımı

Docker Üzerine Ubuntu Kurulumu

Docker İmajlarını Dışarıya Aktarabiliriz

--

--

--

Cyber Security Researcher https://twitter.com/Computeus7

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet PAYASLIOĞLU

Ahmet PAYASLIOĞLU

Cyber Security Researcher https://twitter.com/Computeus7

More from Medium

Using Yubico Security Key on MacOS for SSH

Install Zabbix 5.0 LTS for your production environments

Pulumi, GCP, and Gitlab Runners

Encrypt your files and folders before cloud storage