Google Dorks Nedir? Nasıl Kullanılır?

site

intext

intitle

inurl

filetype

cache

related

=? operatörü

Diğer Örnekler:

 • Url : İnternet’te bir kaynağa (belge veya resim gibi) rastgelen, standart bir formata uygun bir karakter dizgisidir.
 • allintext : Aradığımız tüm text dosyalarını bulacaktır.
 • link : Aradığımız link’e ait sayfaları bulacaktır
 • inanchor : Google aradığımız içerik bilgisi ile bağlantılı, içeriklere sahip bağlantılar ile aramamızı kısıtlayacaktır.
 • numrange : Google aradığımız numara veya numara aralıklarını bulacaktır.
 • daterange : Aradığımız tarih veya tarih aralıklarını bulacaktır.
 • author : Aradığımız yazara ait bilgileri bulacaktır.
 • groups : Google aradığımız bir topluluk ismini google groups da bulunan makaleler ve benzer isimdeki topluluk içerikleri ile sınırlandıracaktır.
 • insubject : Google, konuyla belirttiğimiz terimleri içeren içerikler(makale vb.) ile sınırlar.
 • msgid : (message id yani Türkçe adı ile mesaj kimliği) Her e-postanın bir kimliği(id) vardır.Google da bu kimlik ile arama yaptığımızda bu e-posta ile bağlantılı bilgiler ile aramamız sınırlanacaktır.
 • define : Aradığımız girdi ile ilgili bilgi bulacaktır.
 • maps : Aradığımız lokasyon ile ilgili bilgi bulacaktır.
 • book : Aradığımız kitap ile ilgili bilgi bulacaktır.
 • info : Google girdiğimiz url ile ilgili web sayfası hakkında bilgiler ile aramayı sınırlayacaktır.

--

--

--

Cyber Security Researcher https://twitter.com/Computeus7

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet PAYASLIOĞLU

Ahmet PAYASLIOĞLU

Cyber Security Researcher https://twitter.com/Computeus7

More from Medium

Mastodon Hosting

Phoenix Challenges — Getting Set Up

Security, Your Utmost Concern.

Proxify : Proxy Tool For HTTP/HTTPS Traffic Capture