Ses Dosyası’nın İçerisine Yazı Gizleme | Steganography

  • Eski Yunanistan’da, insanlar mesajları tahtaya yazıp üzerini mumla kaplarlardı. Böylece cisim kullanılmamış bir tablete benzerdi öte yandan mumun eritilmesiyle birlikte içindeki gizli mesaj okunabilirdi.
  • Herodot’un bir hikâyesine göre Pers saldırısının öncesinde saçları tıraşlanan bir kölenin kafasına yazılan uyarı mesajı, saçlarının uzaması sayesinde saklanmıştır. Bu sayede, mesaj dikkat çekmeden gerekli yere ulaşabilmiş, ulaştığında da kölenin saçları tekrar kesilerek uyarı okunabilmiştir.
  • II. Dünya Savaşı sırasında, New York’taki, Japon millî ajanı (Velvalee Dickinson) oyuncak bebek pazarlamacısı kılığı altında saklanmaktaydı. Bu ajan, Amerikan ordusunun hareketlerini bebek siparişi içeren mektuplar içine saklayarak Güney Amerika’daki adreslere gönderiyordu.
  • Özellikle 1960’larda mor ötesi boya ile yazı yazabilen sprey ve kalemler moda idi. Bu kalemlerin yazdığı yazılar, sadece bir mor ötesi ışıkla görülebiliyordu.
  • Ron Howard’ın Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) filminde, John Nash gazete ve dergilerde gizli mesajlar aramaktadır.

Ses Dosyasının İçerisine Yazıyı Gizleme

Ses Dosyasın İçerisine Gizlenmiş Yazıyı Analiz Etme

--

--

--

Cyber Security Researcher https://twitter.com/Computeus7

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet PAYASLIOĞLU

Ahmet PAYASLIOĞLU

Cyber Security Researcher https://twitter.com/Computeus7

More from Medium

RSA Encryption: Behind the scenes

(Official) Motorola Maven At First Look

Taki — Jump With Me

Features of resource-dashboard, user-assignment and task-overview templates