WHO AM I ?

Değerli okuyucular Merhaba. Ben Ahmet Payaslıoğlu. Adli Bilişim Mühendisliği öğrencisiyim. Kendimi gün geçtikçe Siber Güvenlik ve Adli Bilişim alanında geliştirmeye çalışıyorum. Yaptığım çalışmaları herkese açık bir şekilde Medium hesabımda paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Keyifli okumalar dilerim :)

--

--

Cyber Security Researcher https://twitter.com/Computeus7

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store